Ga naar de hoofdinhoud
Bosch Energy and Building Solutions Nederland
Leesduur: ± 10 minuten

Big data in de procesindustrie

Wat kunt u ermee?

Artikel | Big data in de procesindustrie. Wat kunt u ermee?

Big data is sinds enkele jaren niet meer weg te denken uit ons bestaan. Naast het internet of things, connectivity en industry 4.0 (of zelfs al 5.0), is big data een belangrijk onderdeel van onze realiteit. Er bestaan verschillende meningen over wat big data precies is. Over het algemeen is men het eens dat big data grote hoeveelheden en verschillende soorten data omvat die met grote snelheid verstuurd, verwerkt en geraadpleegd kunnen worden. Tegenwoordig draait alles om de interpretatie van deze data. Hoe correleren gegevens met elkaar, zodat we voorspellingen kunnen doen? En op welke manieren kunnen we big data inzetten om processen veiliger en efficiënter te maken?

Het verzamelen van big data moet geen doel op zich zijn. Big data heeft pas waarde voor een organisatie als de gegevens geanalyseerd worden en er waarde aan de data toegekend wordt; met als resultaat verbeterde, optimale en veilige bedrijfsprocessen. In dit artikel geven we u graag een voorbeeld hoe big-data-analyse van de operationele processen ingezet kan worden ten behoeve van de effectiviteit en veiligheid.

‘Valse’ meldingen

In de procesindustrie hebben operators naast terechte meldingen ook te maken met ‘valse’ meldingen. De operator wordt afgeleid van zijn of haar werk en vaak wordt naderhand niets meer met de onterechte meldingen gedaan. Of nog erger, de ‘valse’ melding leidt tot een incident of calamiteit. Door analysesoftware te implementeren die verbanden legt tussen gebeurtenissen, alarmen, oorzaken, gevolgen en risico’s, kan men de meldingen classificeren. Niet alleen kan analyse van de data eenvoudig veelvoorkomende fouten boven water halen, dankzij het zelflerende vermogen, algoritmes en de classificatie van alarmen, wordt het aantal onechte meldingen automatisch gereduceerd. De analysetool toont aan de operators de logische verbanden, waardoor hij/zij in staat is om in een vroeg stadium correctief en daarmee dus proactief te handelen.

Tijd besparen

Zodra men de analysesoftware ook nog eens koppelt aan een crisismanagementsysteem kunnen er nog veel meer voordelen behaald worden. De analysesoftware combineert de eerder genoemde risicoclassificaties met andere invloedsfactoren en automatisch kan worden vastgesteld of het om een terecht alarm gaat of niet. Als dat het geval is, wordt de melding met bijbehorende informatie doorgestuurd naar het crisismanagementsysteem. De afhandeling van het incident wordt vervolgens door dit systeem overgenomen. Het stelt operators in staat snel te handelen volgens geautomatiseerde procedures, die gebaseerd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Voldoen aan wettelijke eisen

Bedrijven in de procesindustrie die te maken hebben met BRZO-regelgeving, zijn wettelijk verplicht bij een grootschalige alarmering binnen vijf minuten een zo volledig mogelijke beschrijving van het incident te geven aan de betrokken partijen. Daarnaast moeten zij binnen tien minuten alle beschikbare gegevens in een rapport verwerkt en (voor zover mogelijk) geverifieerd hebben. Afhankelijk van het GRIP-niveau dient men een geheel aan stappen te doorlopen en maatregelen te treffen. Stappen en maatregelen die doorgaans in papieren handboeken beschreven staan. Tijdens een calamiteit of crisissituatie kost dit onnodig kostbare tijd.

Met de juiste sensoren en software beschikt men over data uit de processystemen, omgevingsfactoren en het incident zelf, waardoor iedere procedure snel en automatisch doorlopen kan worden. Ieder BRZO-bedrijf is daarmee in staat de gestelde deadlines te behalen en te voldoen aan de wet- en regelgeving. Het resultaat: (procedurele) fouten worden voorkomen, structurele tijdwinst wordt geboekt en schade wordt beperkt.

Virtuele scenario’s

Door actuele situaties virtueel te combineren met mogelijke ‘what-ifs’, kunt u tevens verhoogde risico’s inzichtelijk maken. Door drempelwaardes in te stellen, worden operators vroegtijdig geïnformeerd als verhoogde risico’s zich voordoen en kan men proactief maatregelen treffen.

Optimaal gebruik van big data - het proces

Om big data als effectief hulpmiddel in te zetten, dienen er een aantal stappen doorlopen te worden. Voordat u met big data van start gaat, moet er eerst een strategie bepaald worden. Wat wilt u ermee? Stel uzelf vragen als: Wil ik de effectiviteit van processen vergroten? Of wil ik veiligheid optimaliseren? En wat wil ik ermee bereiken?

Vervolgens dient u te bepalen welke data nodig zijn en welke tools de data voor u kunnen verzamelen, analyseren, en interpreteren?

De derde stap is de implementatie. De data worden verzameld en geanalyseerd. Het verzamelen en analyseren heeft echter pas zin als u er daadwerkelijk iets mee doet. Ze geven inzichten die u kunt gebruikt om acties te ondernemen, zoals het aanpassen van processen, het vastleggen van nieuwe procedures of misschien zelfs het vervangen of uitbreiden van bedrijfsmiddelen.

Evaluatie van de resultaten helpt u te bepalen of u deze stappen opnieuw wilt doorlopen, om uw bedrijfsprocessen nog meer te optimaliseren of om aanpassingen te doen in de big-data-analyse. Herhaal de stappen als deze succesvol zijn gebleken. Uw bedrijfsprocessen worden op deze wijze steeds effectiever en efficiënter en het gebruik van big data krijgt hiermee echt toegevoegde waarde.

Big data

Neem contact met ons op.

Bosch Energy and Building Solutions

Wij adviseren u graag